[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị HUDS

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị HUDS
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.3. Mục đích của việc phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.4. Vai trò của việc phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.5. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp
1.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp loại trừ
1.2.3. Mô hình Dupont
1.2.4. Phương pháp đồ thị
1.3. Nội dung phân tích
1.3.1. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.3.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.3.3. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.4. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn
1.3.5. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ HUDS
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH dịch vụ nhà ở và khu đô thị HUDS
2.1.1. Giới thiệu về công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty, chức năng của từng bộ phận
2.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.2.1. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.2.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.3. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.1. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.3.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3.3. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.4. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.4.1. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).
2.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn vay
2.5. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
2.5.1. Tỷ suất sinh lời trên giá vốn hàng bán
2.5.2. Tỷ suất sinh lời của chi phí bán hàng
2.5.3. Tỷ suất sinh lời của chi phí quản lý doanh nghiệp
2.5.4. Tỷ suất sinh lời của tổng chi phí
2.6. Đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH dịch vụ nhà ở và khu đô thị HUDS.
2.6.1. Những kết quả đã đạt được của công ty.
2.6.2. Những hạn chế của công ty và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ HUDS.
3.1. Phương hướng phát triển của công ty
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh
3.2.1. Quản lý tiền mặt
3.2.2. Kiểm soát tốt lượng hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Một số giải pháp khác
3.2.5. Kiến nghị với nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan