[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế
1.1.2.1. Vai trò của thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế
1.1.2.2. Vai trò của thanh toán quốc tế đối với hoạt động ngân hàng
1.1.2.3. Vai trò của thanh toán quốc tế đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu
1.1.3. Một số phương thức thanh toán quốc tế
1.2. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Cơ sở pháp lý
1.2.3. Thư tín dụng chứng từ
1.2.4. Quy trình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.5. Các bên tham gia quy trình nghiệp vụ tín dụng chứng từ
1.3. Hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.1. Khái niệm hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.2.1. Các chỉ tiêu định lượng
1.3.2.2. Các chỉ tiêu định tính
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.3.2. Nhân tố khách quan
PHẦN 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội
2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
2.1.4. Một số kết quả hoạt động của ngân hàng Ngoại thương Hà Nội trong 3 năm gần đây
2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.4.2. Hoạt động cho vay
2.1.4.3. Hoạt động khác
2.2. Thực trạng hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
2.2.1. Quy trình thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
2.2.1.1. Quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C nhập khẩu
2.2.1.2. Quy trình thanh toán L/C xuất khẩu
2.2.2. Các loại L/C được áp dụng
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
2.2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
2.2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.2.4. Đánh giá hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
2.2.4.1. Những kết quả đạt được
2.2.4.2. Tồn tại
2.2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại
PHẦN 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng cụ thể
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Thận trọng trong việc lựa chọn, thẩm định khách hàng
3.2.2. Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
3.2.3. Tăng cường công tác marketing
3.2.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và có đạo đức nghề nghiệp
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với hội sở chính của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan