[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viễn thông Hà An

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viễn thông Hà An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.3 Phân loại hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.3 Hiệu quả sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp
1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.3 Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1 Các nhân tố có thể kiểm soát được
1.3.2 Các nhân tố không thể kiểm soát
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ AN
2.1 Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Viễn thông Hà An
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Viễn thông Hà An
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3 Cơ cấu tố chức của công ty
2.2 Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần Viễn thông Hà An giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1 Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh của công ty
2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty
2.2.3 Hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty
2.2.4 Hiệu quả sử dụng chi phí của công ty
2.3 Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viễn thông Hà An giai đoạn 2011 - 2013
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế
2.3.3 nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ AN
3.1 Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Viễn thông Hà An trong thời gian tới
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Viễn thông Hà An
3.2.1 Giải pháp quản lý vốn
3.2.2 Giải pháp quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.3 Giải pháp quản lý tài sản dài hạn
3.2.4 Giải pháp quản lý chi phí nhằm tăng lợi nhuận
3.2.5 Một số giải pháp khác.
3.3 Một số kiến nghị khác
LỜI KẾT
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan