[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Kinh doanh than Tây Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Kinh doanh than Tây Bắc
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp, các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY KINH DOANH THAN TÂY BẮC
2.1. Khái quát về Công ty kinh doanh than Tây Bắc
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty kinh doanh than Tây Bắc
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty kinh doanh than Tây Bắc
2.2. Tình hình tài chính công ty qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty kinh doanh than Tây Bắc
2.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.4.1. Khả năng thanh toán
2.4.2. Hiệu quả sử dụng tài sản
2.4.3. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.4.4. Hiệu quả sử dụng chi phí
2.4.5. Hiệu quả sử dụng lao động tại công ty kinh doanh than Tây Bắc
2.5. Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh tại Công ty kinh doanh than Tây Bắc
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY KINH DOANH THAN TÂY BẮC
3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty kinh doanh than Tây Bắc
3.2.1. Thay đổi cơ cấu vốn
3.2.2. Nâng cao khả năng thanh toán
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.
3.2.4. Tăng cường công tác quản lý chi phí
3.2.5. Tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm than đá và than sinh hoạt (than tổ ong)
3.2.6. Các giải pháp khác
3.3. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan