[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thống Nhất

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thống Nhất
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.3. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.4. Mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh
1.1.5. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp
1.1.6. Phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh trong doanh nghiệp
1.1.7. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp ... 10
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Thống Nhất
2.1.1. Vài nét về Công ty TNHH Thống Nhất
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thống Nhất
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thống Nhất
2.1.4. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thống Nhất
2.1.5. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thống Nhất
2.2. Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thống Nhất
2.2.1. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thống Nhất
2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.3.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.3.6. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.4.1. Kết quả đã đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT
3.1. Định hướng phát triển và sự cần thiết trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thống Nhất
3.1.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thống Nhất
3.1.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thống Nhất trong nền kinh tế thị trường hiện nay
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thống Nhất
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2. Giải pháp cắt giảm chi phí
3.2.3. Xây dựng chiến lược thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
3.2.4. Nâng cao chất lượng lao động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan