[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàn Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàn Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về kết quả kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về kết quả kinh doanh
1.1.2 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.3 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.4 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.2 Phương pháp sử dụng trong phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1 Phương pháp so sánh
1.2.2 Phương pháp tỷ số
1.2.3 Phương pháp phân tích Dupont
1.3 Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
1.3.1.1 Phân tích tình hình doanh thu
1.3.1.2 Phân tích chi phí
1.3.1.3 Phân tích lợi nhuận
1.3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.2.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.3.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.3.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng nợ
1.3.3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.3.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng nhân lực
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1 Nhân tố chủ quan
1.4.1.1 Nhân tố môi trường quốc tế và khu vực
1.4.1.2 Nhân tố môi trường nền kinh tế
1.4.1.3 Nhân tố môi trường chính trị, văn hóa, xó hội
1.4.2 Nhân tố khách quan
1.4.2.1 Nhân tố vốn
1.4.2.2 Tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.4.2.3 Đặc tính của sản phẩm và công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm
1.4.2.4 Môi trường làm việc trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀN VIỆT
2.1 Khái quát về Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hàn Việt
2.1.1 Giới thiệu về công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hàn Việt
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3 Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty
2.2 Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hàn Việt giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.1 Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hàn Việt giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.2.1 Quy mô và cơ cấu tài sản
2.2.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản
2.2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.2.3.1 Quy mô và cơ cấu nguồn vốn
2.2.3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng nợ vay
2.2.3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
2.2.5 Phân tích hiệu quả sử dụng nhân lực
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hàn Việt giai đoạn năm 2012 – 2014
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀN VIỆT
3.1 Mục tiêu định hướng
3.2 Môi trường kinh doanh
3.1.1 Thuận lợi
3.1.2 Khó khăn
3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hàn Việt
3.3.1 Về doanh thu
3.3.2 Về chi phí
3.3.3 Về tài sản
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan