[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Tuyên Hương

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Tuyên Hương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về doanh nghiệp
1.1.1 Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp
1.1.1.2 Phân loại doanh nghiệp
1.1.1.3 Các hoạt động của doanh nghiệp
1.1.2 Các vấn đề chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.2.1 Khái niệm hiệu quả sản kinh doanh
1.1.2.2 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2.3 Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2.4 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2 Nội dung đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
1.2.2 Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn
1.3 Phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1 Phương pháp so sánh
1.3.2 Phương pháp phân tích tỷ số
1.3.3 Phương pháp Dupont
1.4 Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.4.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.3 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.4.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.4.5 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.5.1 Nhân tố chủ quan
1.5.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TUYÊN HƯƠNG
2.1 Khái quát về Công ty TNHH Tuyên Hương
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tuyên Hương
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Tuyên Hương
2.1.3 Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.2 Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Tuyên Hương giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.1 Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của Công ty giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.2 Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.3 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tuyên Hương giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2 Phân tích về hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.2.3.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
2.2.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động
2.3 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Tuyên Hương giai đoạn năm 2012 – 2014
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TUYÊN HƯƠNG
3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Tuyên Hương
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Tuyên Hương
3.2.1 Xác định mức dự trữ tiền
3.2.2 Cắt giảm chi phí
3.2.3 Các giải pháp khác
3.3 Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan