[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty Cổ phần Đông Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty Cổ phần Đông Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH.
1.1. Khái niệm đòn bẩy tài chính, độ bẩy tài chính trong kinh tế doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm đòn bẩy tài chính, độ bẩy tài chính.
1.1.2. Nguyên lý của đòn bẩy tài chính.
1.1.3. Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính, độ bẩy tài chính.
1.2. Công thức tính độ bẩy tài chính.
1.3. Vai trò của đòn bẩy tài chính đối với doanh nghiệp.
1.4. Hiệu quả của việc sử dụng đòn bẩy tài chính.
1.4.1. Định nghĩa sự hiệu quả và hiệu quả của đòn bẩy tài chính.
1.4.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính.
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính.
1.4.4. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan.
1.4.5. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính.
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính.
1.5.1. Nhân tố chủ quan.
1.5.2. Nhân tố khách quan.
1.6. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính.
1.6.1. Khái niệm rủi ro.
1.6.2. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG BÌNH.
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần Đông Bình.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Đông Bình.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức.
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ.
2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Đông Bình giai đoạn 2012 – 2014.
2.3. Thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty cổ phần Đông Bình.
2.3.1. Hoạt động sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty.
2.3.2. Phân tích tình hình hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty cổ phần Đông Bình qua một số chỉ tiêu tài chính.
2.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty cổ phần Đông Bình.
2.4. Đánh giá chung về thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính và hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty cổ phần Đông Bình.
2.4.1. Kết quả đạt được.
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG BÌNH.
3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty cổ phần Đông Bình.
3.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng nợ.
3.1.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động tài sản cố định.
3.1.3. Biện pháp tăng doanh thu – nâng cao năng lực sinh lợi.
3.1.4. Biện pháp tiết kiệm chi phí.
3.1.5. Giải pháp độ bẩy tài chính.
3.2. Định hướng phát triển công ty.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan