[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản lưu động của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HÀI HÒA
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa
2.1.1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản l củ C ng t Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh củ C ng t gi i đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa
2.2.1. Thực trạng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa
2.2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa
2.3.1. Những kết quả đạt được của Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HÀI HÒA
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa
3.2.1. Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt
3.2.2. Tổ chức tốt công tác quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Tăng cường hu động vốn, thiết lập và du trì cơ cấu vốn tối ưu
3.2.4. Nâng c o năng lực quản lý tài chính thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ
3.2.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm
3.2.6. Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan