[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2. Nội dung quản lý tài sản sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VINACOMIN
2.1. Vài nét khái quát về Công ty Cổ phần công nghiệp ô tô Vinacomin
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần công nghiệp ô tô Vinacomin
2.1.4. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần công nghiệp ô tô Vinacomin
2.2.Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phẩn Công nghiệp ô tô Vinacomin
2.2.1. Tình hình Tài sản - Nguồn vốn
2.2.2. Tình hình Doanh thu – Chi phí
2.3.Thực trạng hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty Cổ phần công nghiệp ô tô Vinacomin
2.3.1. Quy mô và cơ cấu TSNH của Công ty Cổ phần công nghiệp ô tô Vinacomin
2.3.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty Cổ phần công nghiệp ô tô Vinacomin
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VINACOMIN
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần công nghiệp ô tô Vinacomin
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần công nghiệp ô tô Vinacomin
3.2.1. Tằng cường công tác quản lý khoản phải thu
3.2.2. Bổ sung chính sách thu hồi công nợ
3.2.3. Nâng cao khả năng thanh toán thông qua quản lý tiền và tương đương tiền
3.2.4. Cắt giảm biên chế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan