[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công trình Đường thủy Vinawaco

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Công trình Đường thủy Vinawaco
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.3.1 Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.1.3.2. Phân loại theo vai trò của từng loại tài sản ngắn hạn trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.3.3. Phân loại theo các khoản mục trên bảng cân đối kế toán
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3. Nội dung quản lí tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Chính sách quản lí tài sản ngắn hạn
1.3.2. Quản lí tiền mặt
1.3.3. Quản lí các khoản phải thu
1.3.4. Quản lí hàng tồn kho
1.4. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu qủa sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.4.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chung hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thành phần cấu tạo nên tài sản ngắn hạn
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố khách quan
1.5.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY VINAWACO
2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO
2.2. Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO
2.2.1. Kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh của công ty từ 2012-2014
2.2.2. Tình hình tài sản - nguồn vốn
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO
2.3.1. Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO
2.3.2. Các chỉ đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt hạn chế của công ty
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY VINAWACO
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO
3.2. Thuận lợi và khó khăn
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3. Một số giải pháp cơ bản nhằn nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đường thủy – VINAWACO
3.3.1. Xây dựng mô hình quản lí tiền mặt
3.3.3. Nâng cao hiệu quả quản lí khỏan phải thu khách hàng
3.3.4. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ
3.3.5. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động
KẾT LUẬN
TÀI LIÊỤ THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan