[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Ô tô An Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Ô tô An Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ L LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài sản trong doanh nghiệp.
1.2. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp.
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ AN HƯNG
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Ô tô An Hưng.
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Ô tô An Hưng giai đoạn 2012-2014.
2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Ô tô An Hưng.
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Ô tô An Hưng.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ AN HƯNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Ô tô An Hưng a đoạn 2015 – 2016.
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần Ô tô An Hưng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan