[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đức Trọng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đức Trọng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2 Đặc điểm tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4 Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4.1 Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.1.4.2 Theo khoản mục trên bảng cân đối kế toán
1.2 Tổng quan về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3.1 Phân tích quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn
1.2.3.2 . Phân tích các nhóm chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn thông qua mô hình Dupont
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.4.1 Nhân tố chủ quan
1.2.4.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG
2.1 Khái quát về Công ty TNHH Đức Trọng
2.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty TNHH Đức Trọng
2.1.2 Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Đức Trọng
2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đức Trọng giai đoạn 2012-2014
2.1.4.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.1.4.2 Tình hình doanh thu – chi phí- lợi nhuận
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đức Trọng giai đoạn 2012-2014
2.2.1 Quy mô tài sản ngắn hạn trongCông ty TNHH Đức Trọng giai đoạn năm 2012-2014
2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đức Trọng
2.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu về hệ số khả năng thanh toán
2.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụngtài sản ngắn hạn
2.2.2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành nên tài sản ngắn hạn
2.2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn qua mô hình Dupont
2.2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đức Trọng
2.2.3.1 Kết quả đạt được
2.2.3.2 Hạn chế còn tồn tại
2.2.3.3 Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG
3.1 Định hướng hoạt động tại Công ty TNHH Đức Trọng trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Đức Trọng
3.2.1 Tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm
3.2.2 Xác định nhu cầu tài sản ngắn hạn cho doanh nghiệp
3.2.3 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.4 Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho
3.2.5 Quản lý các khoản phải thu
3.2.6 Đào tạo và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực
3.2.7 Xây dựng thương hiệu, nâng cao uy tín và ch trọng mở rộng thị trường kinh doanh của Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan