[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Dược phẩm Ngân Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Dược phẩm Ngân Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp
1.1.4. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hướng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố khách quan
1.3.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ
2.1. Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà
2.1.2. Bộ máy quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà
2.1.4. Kết quả doanh thu – lợi nhuận của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà giai đoạn 2011 – 2013
2.1.5. Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà
2.2.1. Quy mô cơ cấu tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà
2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM NGÂN HÀ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Ngân Hà
3.2.1. Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt
3.2.2. Áp dụng mô hình điểm tín dụng 3C trong quản lý khoản phải thu
3.2.3. Bổ sung chính sách thu hồi công nợ
3.2.4. Áp dụng mô hình ABC trong công tác quản lý hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan