[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình 1

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình 1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản của doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản
1.1.3. Vai trò của tài sản trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong DN
1.3. Nội dung đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
1.3.1. Hiệu quả sử dụng chung tổng tài sản
1.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình 1
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
2.2.1. Hiệu quả sử dụng chung tổng tài sản
2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.3. Nhận xét về hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1
3.1. Định hướng phát triển của Công ty
3.1.1. Xu hướng nền kinh tế
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty
3.2. Những giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty
3.2.1. Nâng cao khả năng quản lý chi phí doanh nghiệp
3.2.2. Quản trị khoản phải thu
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Chú trọng công tác phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty
3.3. Kiến nghị với các bên liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan