[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HTC

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HTC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm vốn lưu động
1.1.3. Vai trò vốn lưu động
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.2. Tổng quan về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.1. Phân tích quy mô, cơ cấu vốn lưu động
1.2.3.2. Phân tích nguồn tài trợ vốn lưu động
1.2.3.3. Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.3.4. Phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HTC
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HTC
2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HTC
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HTC
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HTC
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng HTC giai đoạn năm 2012 – 2014
2.1.4.1. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn
2.1.4.2. Tình hình Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng HTC giai đoạn năm 2012 – 2014
2.2.1. Phân tích quy mô, cơ cấu vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HTC
2.2.2. Phân tích nguồn tài trợ vốn lưu động
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần dầu tư xây dựng HTC
2.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.2.3.3.Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời vốn lưu động
2.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành lên vốn lưu động
2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HTC
2.2.4.1. Kết quả đạt được
2.2.4.2. Hạn chế còn tồn tại
2.2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HTC
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HTC
3.2. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HTC
3.2.1. Quản lý chặt chẽ và thu hồi các khoản phải thu, hạn chế tối đa nguồn vốn bị dụng
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Chú trọng đầu tư vào tài sản cố định
3.2.4. Một số biện pháp khác
3.3. Kiến nghị với Nhà Nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan