[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Thành Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Thành Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong Doanh nghiệp
1.1.1. Vài nét về Doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm vốn lưu động
1.1.3. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động
1.1.5. Cách phân loại vốn lưu động
1.1.6. Kết cấu vốn lưu động trong Doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động
1.1.7. Xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.1.1. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.1.2. Quản lý các khoản phải thu
1.2.1.3. Quản lý hàng tồn kho
1.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Doanh nghiệp
1.2.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động trong Doanh nghiệp
1.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Doanh nghiệp
1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Doanh nghiệp
1.3.2. Giải pháp về huy động vốn lưu động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong các Doanh nghiệp
1.3.3. Giải pháp bảo toàn vốn lưu động trong các Doanh nghiệp
1.3.4. Giải pháp tăng nhanh vòng quay vốn lưu động trong các Doanh nghiệp
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM & DV TỔNG HỢP THÀNH TRUNG
2.1. Giới thiệu chung về Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.1.1. Vài nét về Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận của Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân TM & DV Tổng Hợp Thành Trung
2.2.1. Thực trạng về cơ cấu tài sản – nguồn vốn tại Doanh nghiệp tư nhân TM & DV Tổng Hợp Thành Trung
2.2.1.1. Phân tích tình hình tài sản tại Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.2.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn tại Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.2.2. Tình hình báo cáo kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân TM & DV Tổng Hợp Thành Trung
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Doanh nghiệp tư nhân TM & DV Tổng Hợp Thành Trung
2.3.1. Tình hình vốn lưu động ròng tại Doanh nghiệp tư nhân TM & DV Tổng Hợp Thành Trung
2.3.2. Chính sách quản lý vốn lưu động tại Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.3.3. Phân tích cơ cấu vốn lưu động tại Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.3.3.1. Cơ cấu tài sản
2.3.3.2. Cơ cấu nguồn vốn
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động trong Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.3.5. Phân tích các bộ phận cấu thành vốn lưu động trong Doanh nghiệp tư nhân TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Doanh nghiệp TM & DV tổng hợp Thành Trung
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những thuận lợi trong công tác quản lý và sử dụng vốn tại Doanh nghiệp
2.4.3. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM & DV THÀNH TRUNG
3.1. Định hướng phát triển của Doanh Nghiệp tư nhân TM & DV Thành Trung
3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Doanh nghiệp tư nhân TM & DV Tổng Hợp Thành Trung
3.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Doanh nghiệp
3.2.2. Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên
3.2.3. Tăng cường quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.2.5. Quản lý dự trữ tiền
3.2.6. Một số giải pháp khác
3.2.6.1. Giải pháp về huy động vốn lưu động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh
3.2.6.2. Giải pháp bảo toàn vốn lưu động
3.2.6.3. Giải pháp tăng nhanh vòng quay vốn lưu động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan