[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Liên doanh Bảo hiểm VCLI

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Liên doanh Bảo hiểm VCLI
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
1.1. Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển bảo hiểm nhân thọ
1.1.2. Khái niệm về bảo hiểm nhân thọ
1.1.3. Đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ
1.1.4. Phân loại bảo hiểm nhân thọ
1.1.4.1. Phân loại theo rủi ro bảo hiểm
1.1.4.2. Phân loại theo phương thức tham gia bảo hiểm nhân thọ
1.1.4.3. Phân loại theo thời hạn hợp đồng.
1.1.5. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ
1.1.6. Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ
1.1.6.1. Bảo vệ chống mất mát thu nhập
1.1.6.2. Một hình thức tiết kiệm
1.1.6.3. Tạo ra tài sản tức thời
1.1.6.4. Chu cấp cho việc học hành của con cái
1.2. Tổng quan về doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Đặc trưng của doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
1.2.3. Vai trò doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ trong nền kinh tế thị trường
1.3. Cở sở lý luận về hiệu quả kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm
1.3.1. Các quan điểm cơ bản về hiệu quả kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
1.3.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ trong cơ chế thị trường
1.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm
1.3.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.3.3.2. Chỉ tiêu về sử dụng vốn
1.3.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động
1.3.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm
1.3.4.1. Yếu tố không kiểm soát được
1.3.4.2. Yếu tố kiểm soát được
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH BẢO HIỂM VCLI
2.1. Khái quát về Công ty liên doanh bảo hiểm VCLI
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1.2.1. Tầm nhìn và sứ mệnh
2.1.2.2. Chiến lược
2.1.2.3. Cam kết chất lượng dịch vụ
2.1.2.4. Giá trị cốt lỗi
2.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ
2.1.3.1. Hội đồng quản trị
2.1.3.2. Kiểm toán nội bộ và thư kí hội đồng
2.1.3.3. CEO
2.1.3.4. Phó giám đốc điều hành.
2.1.3.5. Phòng Tài chính - Kế toán - Đầu tư.
2.1.3.6. Phòng giao dịch bảo hiểm
2.1.3.7. Phòng IT
2.1.3.8. Phòng Marketing
2.1.3.9. Phòng bán hàng
2.1.3.10. Phòng nghiệp vụ về bảo hiểm
2.1.3.11. Phòng nhân sự
2.1.3.12. Phòng pháp lý
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh bảo hiểm VCLI
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại công ty liên doanh bảo hiểm VCLI
2.2.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam
2.2.2. Khái quát tình hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam
2.2.2.1. Cơ sở pháp lý
2.2.2.2. Tình hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp tại Việt Nam
2.2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại công ty liên doanh bảo hiểm VCLI
2.2.3.1. Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty liên doanh bảo hiểm VCLI
2.2.3.2. Phân tích thực trạng kết quả kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của liên doanh bảo hiểm VCLI
2.3. Đánh giá kết quả kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại công ty liên doanh bảo hiểm VCLI
2.3.1. Ưu điểm
2.3.1.1. Qua phân tích tình hình thị trường
2.3.1.2. Qua phân tích số liệu:
2.3.1.3. Nhược điểm
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI LIÊN DOANH BẢO HIỂM VCLI
3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty VCLI
3.1.1. Mục tiêu
3.1.2. Nhiệm vụ
3.2. Giải pháp nâng cáo hiệu quả kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại liên doanh bảo hiểm VCLI
3.2.1. Củng cố hoàn thiện bộ máy tổ chức
3.2.2. Về sản phẩm bảo hiểm
3.2.3. Giải pháp phát triển về mở rộng thị trường
3.2.4. Giải pháp phát triển kênh phân phối
3.2.5. Giải pháp nâng cao trình độ nhân viên
3.2.6. Giải pháp phát triển công nghệ thông tin
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Về phía nhà nước
3.3.2. Về phía ngành
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan