[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing Mix của khách sạn CWD

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing Mix của khách sạn CWD
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm về marketing
1.1.2. Vai trò, mục tiêu và chức năng của marketing
1.1.3. Khái niệm về dịch vụ và marketing dịch vụ
1.2. Môi trường marketing của doanh nghiệp
1.2.1. Môi trường vi mô
1.2.2. Môi trường vĩ mô
1.2.3. Quy trình nghiên cứu marketing
1.3. Tổng quan về marketing mix
1.3.1. Khái niệm về marketing mix
1.3.2. Vai trò của marketing mix
1.3.3. Các công cụ marketing mix
1.4. Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động marketing mix của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
1.4.1. Tiêu chí về chất lượng
1.4.2. Tiêu chí về số lượng
1.5. Kết luận
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA KHÁCH SẠN CWD
2.1. Tổng quan về doanh nghiệp
2.1.1. Giới thiệu chung về CWD
2.1.2. Giới thiệu chung về khách sạn CWD
2.2. Môi trường kinh doanh của khách sạn CWD
2.2.1. Môi trường vĩ mô
2.2.2. Môi trường vi mô
2.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn CWD
2.3.1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.3.2. Nhận xét
2.4. Quy trình marketing của khách sạn CWD
2.4.1. Nghiên cứu marketing
2.4.2. Khách hàng mục tiêu
2.4.3. Định vị thị trường
2.5. Phân tích thực trạng hoạt động marketing mix tại khách sạn CWD
2.5.1. Chính sách sản phẩm
2.5.2. Chính sách giá
2.5.3. Chính sách phân phối
2.5.4. Chính sách xúc tiến thương mại
2.5.5. Chính sách con người
2.5.6. Chính sách quy trình
2.5.7. Chính sách cơ sở vật chất
2.6. Kết luận
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA KHÁCH SẠN CWD
3.1. Môi trường kinh doanh của khách sạn
3.2. Định hướng phát triển của khách sạn CWD trong thời gian tới
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing mix của khách sạn CWD
3.3.1. Giải pháp về chính sách sản phẩm
3.3.2. Giải pháp về chính sách giá
3.3.3. Giải pháp về chính sách phân phối
3.3.4. Giải pháp về chính sách xúc tiến thương mại
3.3.5. Giải pháp về chính sách con người
3.3.6. Giải pháp về chính sách quy trình
3.3.7. Giải pháp về chính sách cơ sở vật chất
3.4. Kết luận
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan