[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần thiết bị vật tư ngân hàng và an toàn kho quỹ Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần thiết bị vật tư ngân hàng và an toàn kho quỹ Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quát về quản trị hàng tồn kho
1.1.1. Khái niệm hàng tồn kho
1.1.2. Khái niệm quản trị hàng tồn kho và hiệu quả quản trị hàng tồn kho
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của công tác quản trị hàng tồn kho đối với hoạt động của doanh nghiệp
1.1.4. Các đối tượng dự trữ
1.1.5. Các chức năng của quản trị hàng tồn kho
1.1.6. Mục đích của quản trị hàng tồn kho
1.1.7. Các đối tượng chủ yếu trong kho
1.1.8. Các yêu cầu đối với quản lý kho hiệu quả
1.2. Một số mô hình quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.2.1. Mô hình lượng đặt hàng kinh tế (EOQ – Economic Order Quantity)
1.2.2. Mô hình điểm đặt hàng (ROP - Reorder Point Model)
1.2.3. Mô hình khoảng thời gian đặt hàng cố định (FOI - Fixed Order Interval Model)
1.2.4. Mô hình giai đoạn duy nhất
1.3. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả công tác quản trị hàng tồn kho
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần Thiết bị vật tư ngân hàng và An toàn kho quỹ Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty Cổ phần Thiết bị vật tư ngân hàng và An toàn kho quỹ Việt Nam
2.1.2. Tổ chức, bộ máy quản lý của công ty Cổ phần Thiết bị vật tư ngân hàng và An toàn kho quỹ Việt Nam
2.1.3. Đặc điểm của công ty Cổ phần Thiết bị vật tư ngân hàng và An toàn kho quỹ Việt Nam
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Thiết bị vật tư ngân hàng và An toàn kho quỹ Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2014
2.2. Thực trạng công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Thiết bị vật tư ngân hàng và An toàn kho quỹ Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1. Thực trạng nhân sự, công tác phân loại hàng tồn kho
2.2.2. Thực trạng hệ thống sổ sách và quản lý hàng tồn trữ trong kho
2.2.3. Thực trạng hệ thống nhà kho chứa
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tồn kho
2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị hàng tồn kho của công ty
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần thiết bị vật tư ngân hàng và an toàn kho quỹ Việt Nam trong thời gian tới
3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị hàng tồn kho công ty cổ phần thiết bị vật tư ngân hàng và an toàn kho quỹ Việt Nam
3.2.1. Áp dụng hệ thống phân loại hàng tồn kho theo phương pháp ABC
3.2.2. Áp dụng mô hình POQ trong quản trị hàng tồn kho
3.2.3. Chuyển đổi vị trí kho và sắp xếp lại hàng hóa trong kho
3.2.4. Đào tạo, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ kho
3.2.5. Tăng cường công tác quản lý nhân viên và hoạch định lại chính sách lương thưởng
3.2.6. Sử dụng hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý tồn kho
3.3. Một số kiến nghị khác đối với công ty cổ phần thiết bị vật tư ngân hàng và an toàn kho quỹ Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan