[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động tư vấn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động tư vấn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TƯ VẤN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về tư vấn khách hàng cá nhân.
1.1.1. Khái niệm về tư vấn khách hàng cá nhân.
1.1.2. Các hình thức tư vấn khách hàng cá nhân.
1.1.3. Mục đích của việc tư vấn khách hàng cá nhân.
1.1.4. Các nguyên tắc tư vấn khách hàng cá nhân.
1.1.5. Quy trình chung của tư vấn khách hàng cá nhân.
1.2. Công tác đẩy mạnh hoạt động tư vấn khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại.
1.2.1. Khái niệm về đẩy mạnh hoạt động tư vấn KHCN.
1.2.2. Vai trò của việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn khách hàng cá nhân.
1.2.3. Ý nghĩa của việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại.
1.2.4. Các tiêu chí đánh giá việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn khách hàng cá nhân.
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tư vấn khách hàng của ngân hàng.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ TRƯƠNG VIỆT NAM.
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Hội sở chính tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam giai đoạn 2011-2013.
2.2.1. Hoạt động huy động vốn.
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn.
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trong vài năm gần đây
2.3.1. Các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân.
2.3.2. Chỉ tiêu huy động vốn.
2.3.3. Chỉ tiêu cho vay khách hàng.
2.3.4. Số lượng thẻ phát hành.
2.4. Thực trạng hoạt động tư vấn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam.
2.4.1. Các hình thức tư vấn khách hàng cá nhân và Quy trình tư vấn khách hàng cá nhân.
2.4.2. Thực trạng hoạt động tư vấn khách hàng cá nhân.
2.5. Đánh giá về hoạt động tư vấn khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
2.5.1. Những ưu điểm và thành tích đạt được.
2.5.2. Tồn tại và nguyên nhân.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM.
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
3.1.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động chung của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trong thời gian tới.
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tư vấn KHCN tại Ngân hàng.
3.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tư vấn khách hàng cá nhân.
3.2.1. Giải pháp về hoạch định và thực hiện chiến lược.
3.2.2. Các chính sách cần áp dụng.
3.2.3. Giải pháp về con người.
3.3. Một số kiến nghị tổng hợp với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan