[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING
1.1. Khái niệm và vai trò của Marketing trong các doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm Marketing
1.1.2. Khái niệm hoạt động Marketing
1.2. Vai trò của Marketing đối với doanh nghiệp
1.2.1. Vai trò Marketing trong các doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò Marketing trong các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát
1.3. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới hoạt động Marketing trong doanh nghiệp kinh doanh
1.3.1. Môi trường vi mô
1.3.2. Môi trường vĩ mô
1.4. Các hoạt động Marketing trong doanh nghiệp
1.4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
1.4.2. Hoạt động phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.4.3. Hoạt động liên quan về sản phẩm
1.4.4. Hoạt động liên quan về giá
1.4.5. Hoạt động phân phối
1.4.6. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động Marketing
1.5.1. Các chỉ tiêu đánh giá dựa trên số liệu tài chính – kế toán
1.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá dựa trên đo lường thị trường
1.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá dựa trên đo lường thái độ và hành vi khách hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
2.1.1. Các thông tin chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Lĩnh vực hoạt động
2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần gạch ốp lát Viglacera giai đoạn từ năm 2012 - 2014
2.2.1. Kết quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2012 – 2014
2.2.2. Tình hình doanh thu – chi phí
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
2.3.1. Môi trường vi mô
2.3.2. Môi trường vĩ mô
2.4. Thực trạng hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
2.4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
2.4.2. Hoạt động phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
2.4.3. Hoạt động liên quan về sản phẩm
2.4.4. Hoạt động liên quan về giá
2.4.5. Hoạt động phân phối
2.4.6. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp
2.5. Đánh giá hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
2.5.1. Đánh giá về tình hình tài chính – kế toán
2.5.2. Đánh giá về thị trường của Công ty
2.5.3. Đánh giá về thái độ và hành vi khách hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Thang Long University Library
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA
3.1. Những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
3.1.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
3.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại trong hoạt động Marketing tại Công ty Cổ Phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
3.3. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
3.3.1. Định hướng phát triển của Công ty
3.3.2. Mục tiêu phát triển của Công ty
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan