[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Việt Nam PHARUSA

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Việt Nam PHARUSA
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp
1.1.2. Tổng quan về hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm hàng tồn kho
1.1.2.2. Đặc điểm hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.1.2.3. Vai trò của hàng tồn kho đối với doanh nghiệp
1.1.2.4. Phân loại hàng tồn kho của doanh nghiệp
1.2. Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm và vai trò của công tác quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết của công tác quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chi phí phát sinh trong công tác quản lý hàng tồn kho
1.2.3.1. Chi phí đặt hàng
1.2.3.2. Chi phí lưu kho
1.2.3.3. Chi phí mua hàng
1.2.4. Nội dung quản lý hàng tồn kho
1.2.4.1. Các tiêu chí trong quản lý hàng tồn kho
1.2.4.2. Các mô hình quản lý hàng tồn kho
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp
1.3.1. Chỉ tiêu đáp ứng nhu cầu khách hàng
1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư cho hàng tồn kho
1.3.3. Chỉ tiêu đánh giá mức độ chính xác của các báo cáo tồn kho
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM PHARUSA
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.1.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.1.4.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.1.4.2. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.1.4.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa giai đoạn 2011 – 2013
2.1.4.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.2.1. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.2.2. Phân loại hàng tồn kho của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.2.3. Đặc điểm hàng tồn kho của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.2.4. Quy trình quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.2.5. Đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.2.6. Những ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý hàng tồn kho của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
2.2.6.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý hàng tồn kho
2.2.6.2. Những hạn chế trong công tác quản lý hàng tồn kho
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM PHARUSA
3.1. Biện pháp khắc phục tồn tại trong công tác quản lý hàng tồn kho của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa
3.2. Áp dụng các mô hình tồn kho để tính lượng đặt hàng tối ưu của Công ty Cổ phần Việt Nam Pharusa năm 2011, 2012, 2013
3.2.1. Áp dụng mô hình EOQ tính lượng đặt hàng tối ưu
3.2.2. Áp dụng mô hình BOQ tính lượng đặt hàng tối ưu
3.2.3. Áp dụng mô hình QDM tính lượng đặt hàng tối ưu
3.2.4. Nhận xét
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan