[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp về quản trị tín dụng thương mại của Công ty TNHH VINA TAIYO SPRING

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp về quản trị tín dụng thương mại của Công ty TNHH VINA TAIYO SPRING
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tín dụng thương mại trong doanh nghiệp
1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp
1.1.2. Tổng quan về tín dụng thương mại
1.1.2.1. Khái niệm tín dụng thương mại
1.1.2.2. Đặc điểm của tín dụng thương mại
1.1.2.2. Phân loại tín dụng thương mại
1.1.2.3. Vai trò của TDTM
1.2. Chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm chính sách tín dụng
1.2.2. Mục tiêu của chính sách tín dụng
1.2.3. Xây dựng các chính sách TDTM
1.2.3.1. Điều khoản tín dụng
1.2.3.2. Phân tích tín dụng
1.2.2.3. Quyết định tín dụng
1.2.3.4. Chính sách thu hồi nợ
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tín dụng
1.3.1. Nhân tố bên ngoài
1.3.2. Nhân tố bên trong
CHUƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY TNHH VINA TAIYO SPRING
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Vina Taiyo Spring
2.1.1. Khái quát chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Vina Taiyo Spring
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Vina Taiyo Spring
2.1.4. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Vina Taiyo Spring
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Vina Taiyo Spring giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Tình hình Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn của Công ty TNHH Vina Taiyo spring giai đoạn 2011-2013
2.2.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của Công ty TNHH Vina Taiyo spring
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.2.Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản
2.2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Thực trạng tình hình chính sách tín dụng thương mại tại Công ty TNHH Vina Taiyo Spring
2.3.1. Các hình thức cấp tín dụng tại Công ty TNHH Vina Taiyo spring
2.3.2. Quy trình xây dựng các điều kiện TDTM của Công ty
2.3.2.1. Điều khoản tín dụng
2.3.2.2. Phân tích tín dụng
2.3.2.3. Phân nhóm nợ
2.3.2.4. Chính sách thu hồi nợ
2.3.3. Những tác động từ chính sách tín dụng thương mại của công ty
2.3.3.1. Tác động tới lợi thế cạnh tranh của công ty
2.3.3.2. Tác động đến khách hàng
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH VINA TAIYO SPRING.
3.1. Thuận lợi và khó khăn để thực hiện CSTD của công ty
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Những ưu điểm và hạn chế khi thực hiện CSTD của công ty
3.2.1.Ưu điểm
3.2.2. Hạn chế
3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản trị tín dụng tại Công ty
3.3.1. Áp dụng mô hình Z- score
3.3.2. Phát triển nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm nợ
3.3.3. Triển khai tín dụng có đảm bảo
3.3.3.1. Đảm bảo bằng uy tín của cá nhân có trách nhiệm tại công ty TNHH Vina Taiyo Spring
3.3.3.2. Đảm bảo bằng hình thức kĩ quỹ tiền mặt
3.3.3.3. Đảm bảo bằng các hình thức bảo lãnh của tổ chức thứ 3
3.4. Định hướng phát triển tín dụng thương mại tại công ty TNHH Vina Taiyo Spring
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan