[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần TOYOTA Vinh

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và một số giải pháp cho hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần TOYOTA Vinh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm bán hàng
1.2. Bản chất của hoạt động bán hàng
1.3. Các hình thức bán hàng chủ yếu
1.3.1. Theo địa điểm bán hàng
1.3.2. Theo quy mô bán hàng
1.3.3. Theo phương thức bán
1.3.4. Theo mối quan hệ thanh toán
1.3.5. Các loại hình thức bán hàng khác
1.4. Vai trò của hoạt động bán hàng
1.5. Quy trình bán hàng
1.6. Quản trị hoạt động bán hàng
1.6.1. Xây dựng mục tiêu bán hàng
1.6.2. Xây dựng cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng
1.6.3. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng
1.6.4. Triển khai kế hoạch bán hàng
1.6.5. Động viên lực lượng bán hàng
1.6.6. Giám sát và đánh giá hiệu quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA VINH
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần Toyota Vinh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Toyota Vinh
2.1.2. Bộ máy cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Toyota Vinh
2.2.1. Giới thiệu các sản phẩm của công ty
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây
2.3. Thực trạng về hoạt động tổ chức bán hàng của công ty
2.3.1. Sơ lược về thị trường ô tô của công ty
2.3.2. Quy trình bán hàng tại công ty
2.3.3. Quản trị hoạt động bán hàng tại công ty Cổ phần Toyota Vinh
2.4. Đánh giá hiệu quả bán hàng tại công ty
2.4.1. Đánh giá kết quả bán hàng của công ty trong thời gian qua
2.4.2. Đánh giá chỉ tiêu bán hàng theo kế hoạch của công ty
2.4.3. Đánh giá thị phần của công ty
2.5. Nhận xét về hoạt động bán hàng của công ty
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Những hạn chế cần khắc phục
2.5.3. Nguyên nhân của các hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẤY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA VINH
3.1. Định hướng phát triển cho công ty Cổ phần Toyota Vinh
3.1.1. Định hướng phát triển chung cho công ty
3.1.2. Định hướng phát triển cho bộ phận bán hàng
3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động bán hàng của công ty Cổ phần Toyota Vinh
3.2.1. Ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô
3.2.2. Ảnh hưởng từ môi trường vi mô
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty Cổ phần Toyota Vinh
3.3.1. Hoàn thiện nghiệp vụ,quy trình bán hàng ở công ty
3.3.2. Hoàn thiện nội dung công tác quản trị bán hàng tại công ty
3.4. Các giải pháp hỗ trợ
3.4.1. Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường
3.4.2. Tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan