[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ kinh doanh hộ gia đình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ kinh doanh hộ gia đình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
1.1. Các vấn đề cơ bản về tín dụng
1.1.1. Khái niệm tín dụng
1.1.2. Bản chất của tín dụng
1.1.3. Chức năng của tín dụng
1.1.4. Vai trò của tín dụng
1.2. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Phân loại tín dụng ngân hàng
1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng
1.3. Nguyên tắc điều kiện và đối tượng cho vay
1.3.1. Nguyên tắc vay vốn
1.3.2. Điều kiện vay vốn
1.3.3. Đối tượng cho vay
1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
1.4.1. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay
1.4.2. Hệ số thu nợ
1.4.3. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ
1.4.4. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ
1.4.5. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng vốn huy động
1.4.6. Chỉ tiêu vòng quay vốn
1.4.7. Tỷ lệ thu nhập từ tín dụng trên tổng thu nhập
1.5. Các vấn đề về kinh doanh hộ gia đình
1.5.1. Khái niệm về kinh doanh hộ gia đình
1.5.2. Đặc điểm của kinh doanh hộ gia đình
1.5.3. Điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình.
1.5.4. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến kinh doanh hộ gia đình
1.5.5. Vai trò của kinh doanh hộ gia đình đối với nền kinh tế
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng tài trợ kinh doanh hộ gia đình
1.6.1. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường kinh tế
1.6.2. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường pháp lý
1.6.3. Những nhân tố về phía ngân hàng
1.6.4. Các nhân tố thuộc về phía khách hàng
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB
2.1. Tổng quan về ngân hàng quốc tế VIB
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng quốc tế VIB
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng quốc tế VIB
2.1.3. Kết quả hoạt động của ngân hàng quốc tế VIB trong 3 năm 2008 – 2010
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động cho vay
2.1.3.3. Hoạt động kinh doanh thẻ
2.1.3.4. Kết quả kinh doanh
2.2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tài trợ kinh doanh hộ gia đình tại ngân hàng quốc tế VIB
2.2.1. Quy trình cho vay đối v ới hộ kinh doanh gia đình tại VIB
2.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng tài trợ kinh doanh hộ gia đình tại VIB
2.2.2.1. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay
2.2.2.2. Hệ số thu nợ
2.2.2.3. Dư nợ
2.2.2.4. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ
2.2.2.5. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng vốn huy động
2.2.2.6. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
2.2.2.7. Chỉ tiêu thu nhập hoạt động tín dụng
2.3. Đánh giá hoạt động tín dụng tài trợ kinh doanh hộ gia đình của ngân hàng quốc tế VIB
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những khó khăn, tồn tại
2.3.2.1. Từ phía các hộ gia đình
2.3.2.2. Từ phía ngân hàng
2.3.2.3. Từ phía các cơ quản lý Nhà nước
2.3.2.4. Do quá trình hội nhập
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB
3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của ngân hàng quốc tế VIB trong năm 2012-2013
3.2. Các giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tài trợ kinh doanh hộ gia đình tại ngân hàng quốc tế VIB
3.2.1. Các giải pháp để các hộ gia đình nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay
3.2.1.1. Xây dựng hệ thống quản lý, theo dõi về tài chính kế toán
3.2.1.2. Nâng cao khả năng lập và lựa chọn phương án kinh doanh
3.2.1.3. Nâng cao uy tín trong hoạt động kinh doanh
3.2.1.4. Chủ động hơn trong mối quan hệ với ngân hàng
3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ kinh doanh hộ gia đình tại ngân hàng quốc tế VIB
3.2.2.1. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cho vay tài trợ kinh doanh hộ gia đình
3.2.2.2. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá khách hàng, chấm điểm tín dụng khách hàng
3.2.2.3. Cải thiện và mở rộng mối quan hệ với khách hàng
3.2.2.4. Nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng
3.2.2.5. Tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro, đồng thời xử lý nhanh chóng, hạn chế mức thấp nhất nợ quá hạn
3.2.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.2.7. Nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại
3.3. Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước
3.3.1. Đẩy nhanh tiến độ cải cách các thủ tục hành chính
3.3.2. Tăng cường công tác truyền thông về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ kinh doanh
3.3.3. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ - tín dụng – ngân hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan