[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – HAPRO

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – HAPRO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
1.1. Những vấn đề cơ bản về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.4.1. Phân loại theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn
1.1.4.2. Phân loại loại theo các khoản mục trên bảng cân đối kế toán
1.1.5. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.5.1. Chính sách quản lí hàng tồn kho
1.1.5.2. Chính sách quản lí khoản phải thu
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.3.2. Các chỉ tiêu hoạt động
1.2.3.3. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Tổng công ty thương mại Hà Nội
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty thương mại Hà Nội
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty thương mại Hà Nội
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Tổng công ty thương mại Hà Nội
2.3.1. Nội dung, kết cấu tài sản ngắn hạn
2.3.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Tổng công ty thương mại Hà Nội
2.3.2.1. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.2.2. Phân tích các chỉ tiêu hoạt động
2.3.2.3. Phân tích chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.3.3. Chính sách quản lí tài sản ngắn hạn của Tổng công ty thương mại Hà Nội
2.3.3.1. Chính sách quản lí tiền
2.3.3.2. Chính sách quản lí khoản phải thu
2.3.3.3. Chính sách quản lí hàng tồn kho
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Tổng công ty thương mại Hà Nội
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của Tổng công ty thương mại Hà Nội
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Tổng công ty thương mại Hà Nội
3.2.1. Hoàn thiện chính sách quản lý tiền mặt
3.2.2. Hoàn thiện chính sách quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Hoàn thiện chính sách quản lý các khoản phải thu
3.2.4. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ:
3.2.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm và chính sách chăm sóc khách hàng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với công ty
3.3.2. Kiến nghị đối với nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với tổ chức tín dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan