[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Davinci – Pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Davinci – Pháp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng tài sản doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản doanh nghiệp
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Các yếu tố chủ quan
1.3.2. Các yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DAVINCI – PHÁP
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dược phẩm Davinci – Pháp
2.1.1. Vài nét về Công ty Cổ phần Dược phẩm Davinci – Pháp
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty CP Dược phẩm Davinci – Pháp
2.1.3. Tình hình lao động tại công ty CP Dược Phẩm Davinci – Pháp
2.1.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Dược phẩm Davinci – Pháp
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty CP Dược phẩm Davinci - Pháp
2.2.1. Tình hình tài sản của Công ty CP Dược phẩm Davinci – Pháp
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Davinci - Pháp
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty CP Dược phẩm Davinci – Pháp
2.3.1. Những kết quả đã đạt được của công ty CP Dược phẩm Davinci - Pháp
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
2.4. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty
2.4.1. Điểm mạnh
2.4.2. Điểm yếu
2.4.3. Cơ hội
2.4.4. Thách thức
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DAVINCI – PHÁP
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Davinci - Pháp
3.1.1. Định hướng hoạt động của ngành Dược phẩm Việt Nam
3.1.2. Định hướng hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Davinci – Pháp
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty CP Dược phẩm Davinci – Pháp
3.2.1. Quản lý tốt hàng tồn kho
3.2.2. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Tăng cường khả năng thanh toán
3.2.4. Tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm
3.2.5. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan