[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp và Vận tải Sơn Lâm

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp và Vận tải Sơn Lâm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát chung về vốn lưu động
1.1.1 Khái niệm vốn lưu động
1.1.2 Đặc điểm và phân loại vốn lưu động
1.1.2.1 Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.2.2 Phân loại vốn lưu động
1.1.3 Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2.1 Chỉ tiêu tổng hợp
1.2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả từng bộ phận vốn lưu động
1.3 Sự cần thiết và các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
1.3.2 Nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2.1 Nhân tố khách quan:
1.3.2.2 Nhân tố chủ quan:
1.4 Một số biện pháp quản lý vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.4.1 Quản lý vốn bằng tiền
1.4.2 Quản lý khoản phải thu
1.4.3 Quản lý hàng tồn kho
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ VẬN TẢI SƠN LÂM
2.1 Khái quát chung về công ty TNHH MTV xây lắp và vận tải Sơn Lâm
2.1.1 Vài nét về công ty
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
2.1.4 Đặc điểm ngành nghề và quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.4.1 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.4.2 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.5 Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2 Thực trạng công tác quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH MTV xây lắp và vận tải Sơn Lâm
2.2.1 Cơ cấu vốn lưu động của công ty
2.2.2 Công tác quản lý vốn lưu động tại công ty
2.2.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động
2.2.2.2 Quản lý vốn bằng tiền
2.2.2.3 Quản lý các khoản phải thu
2.3 Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
2.3.1 Chỉ tiêu tổng hợp
2.3.1.1 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động
2.3.1.2 Hệ số đảm nhiệm và hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.1.3 Khả năng thanh toán
2.3.1.4 Khả năng sinh lời
2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả từng bộ phận vốn lưu động
2.3.2.1 Vòng quay của khoản phải thu
2.3.2.2 Vòng quay của hàng tồn kho
2.4 Đánh giá thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH MTV xây lắp và vận tải Sơn Lâm
2.4.1 Kết quả đạt được
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ VẬN TẢI SƠN LÂM
3.1 Định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2013-2017
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
3.2.1 Chú trọng hơn nữa công tác xác định nhu cầu vốn lưu động, đảm bảo mức vốn dự kiến sát với yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác quản lý vốn lưu động
3.2.2.1 Tăng cường quản lý vốn bằng tiền
3.2.2.2 Đẩy mạnh công tác quản lý các khoản phải thu
3.2.2.3 Nâng cao chất lượng quản lý hàng tồn kho
3.2.3 Xây dựng kế hoạch tìm kiếm nguồn vốn từ bạn hàng nhằm giảm thiểu chi phí sử dụng vốn
3.2.4 Triệt để tiết kiệm chi phí, tăng cường công tác quản lý vốn, vật tư trong kinh doanh
3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra tài chính, các khoản phải trả, giảm bớt giá trị kinh doanh dở dang
3.2.6 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ công nhân viên
3.2.7 Một số kiến nghị với Nhà nước và cơ quan cấp trên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan