[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh Việt – Nga

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại sở giao dịch ngân hàng liên doanh Việt – Nga
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về thẻ ngân hàng
1.1.1. Khái niệm thẻ ngân hàng
1.1.2. Đặc điểm của thẻ ngân hàng
1.1.3. Phân loại thẻ ngân hàng
1.2. Tổng quan về dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại
1.2.2. Đặc điểm và vai trò của dịch vụ thanh toán thẻ
1.2.3. Các chủ thể tham gia vào dịch vụ thanh toán thẻ
1.2.4. Qui trình thanh toán thẻ
1.3. Phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại
1.3.2. Ý nghĩa của việc phát triển dịch vụ thanh toán thẻ
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của NHTM
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT – NGA
2.1. Khái quát thị trường thẻ Việt Nam
2.2. Khái quát Ngân hàng liên doanh Việt – Nga
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.2.2. Khái quát về Sở giao dịch Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga
2.3. Một số qui định về dịch vụ thanh toán thẻ của Sở giao dịch Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga
2.3.1. Quyền và trách nhiệm của chủ thẻ
2.3.2. Quyền và trách nhiệm của Ngân hàng
2.3.2. Chính sách sản phẩm thẻ
2.3.3. Chính sách phí
2.3.4. Chính sách khuyến mại
2.4. Thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Sở giao dịch Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga giai đoạn năm 2011-2013.
2.4.1. Tình hình phát hành thẻ
2.4.2. Tình hình lắp đặt các điểm chấp nhận thẻ
2.4.3. Tình hình cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ
2.4.4. Tình hình phát triển dịch vụ thanh toán thẻ
2.4.5. Đánh giá công tác phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Sở giao dịch Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT – NGA
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của Sở giao dịch Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga
3.1.1. Xu hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ trên thế giới và Việt Nam
3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của Sở giao dịch Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Sở giao dịch Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga
3.2.2. Mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ
3.2.3. Tăng cường hoạt động quảng bá về dịch vụ thanh toán thẻ và nâng cao hình ảnh của sở giao dịch Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga
3.2.4. Nâng cao trình độ cán bộ thẻ
3.2.5. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng – Đầu tư cho hệ thống trang bị kỹ thuật phục vụ dịch vụ thanh toán thẻ
3.2.6. Hạn chế rủi ro trong phát hành và thanh toán thẻ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam
3.4.4. Kiến nghị với Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan