[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại
1.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Chức năng trung gian tín dụng
1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán
1.1.2.3. Chức năng tạo tiền
1.1.3. Hoạt động chủ yếu trong Ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.3.2. Hoạt động tín dụng và các loại hình tín dụng ngân hàng
1.1.3.3. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
1.1.3.4. Hoạt động khác
1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và lợi ích của cho vay tiêu dùng
1.2.1.1. Khái niệm của cho vay tiêu dùng
1.2.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.2.1.3. Lợi ích của cho vay tiêu dùng
1.2.2. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.2.2.1. Căn cứ vào mục đích vay
1.2.2.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả:
1.2.2.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ:
1.2.2.4. Căn cứ vào thời hạn vay
1.2.3. Điều kiện cho vay tiêu dùng
1.2.4. Nguyên tắc chung trong cho vay tiêu dùng
1.2.4.1. Tiền vay được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả
1.2.4.2. Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn
1.2.5. Kỹ thuật thẩm định trong cho vay tiêu dùng trực tiếp
1.3. Phát triển cho vay tiêu dùng trong NHTM
1.3.1. Sự cần thiết phải mở rộng và phát triển cho vay tiêu dùng
1.3.2. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
1.3.2.1. Đối với ngân hàng thương mại
1.3.2.2. Đối với khách hàng
1.3.2.3. Đối với nền kinh tế
1.3.3. Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng
1.3.3.1. Chỉ tiêu số lượng khách hàng là cá nhân và hộ gia đình
1.3.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3.4.1. Những nhân tố khách quan
1.3.4.2. Những nhân tố chủ quan thuộc về Ngân hàng
1.3.4.3. Những nhân tố thuộc về khách hàng
1.3.5. Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng của các NHTM tại một số nước trên thế giới và bài học đối với các NHTM Việt Nam
1.3.5.1. Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng tại một số nước
1.3.5.2. Bài học kinh nghiệm rút ra đối với các NHTM tại Việt Nam
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu chung về NHNo & PTNT chi nhánh Nam Hà Nội
2.1.1. Giới thiệu khái quát về NHNo & PTNT Việt Nam
2.1.2. Giới thiệu về NHNo & PTNT chi nhánh Nam Hà Nội
2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2.2. Hệ thống tổ chức và bộ máy quản lý của Chi nhánh
2.1.2.3. Chức năng nhiệm vụ hoạt động của Chi nhánh
2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội
2.1.3.1. Công tác huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NHNo & PTNT chi nhánh Nam Hà Nội
2.2.1. Các cơ chế chính sách hỗ trợ cho vay tiêu dùng tại các NHTM
2.2.1.1. Cơ chế tín dụng
2.2.1.2. Cơ chế bảo đảm tiền vay của TCTD
2.2.2. Khái quát về tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam
2.2.3. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NHNo & PTNT chi nhánh Nam Hà Nội
2.2.3.1. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng áp dụng tại NHNNo & PTNT Việt Nam
2.2.3.2. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng áp dụng tại NHNNo & PTNT chi nhánh Nam Hà Nội
2.2.4. Quy trình cho vay tiêu dùng tại NHNo & PTNT chi nhánh Nam Hà Nội
2.2.5. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NHNo & PTNT Nam Hà Nội
2.2.5.1. Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tại chi nhánh Nam Hà Nội
2.2.5.2. Doanh số cho vay tiêu dùng
2.2.5.3. Dư nợ cho vay tiêu dùng
2.2.5.5. Nợ quá hạn và nợ xấu
2.2.5.4. Vòng quay vốn tín dụng cho vay tiêu dùng
2.2.5.6. Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng
2.2.6. Đánh giá thực trạng CVTD tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội
2.2.6.1. Những thành tựu đạt được
2.2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội
3.1.1. Định hướng kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam
3.1.2. Định hướng kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội
3.1.2.1. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội trong năm 2011
3.1.2.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội
3.2.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2.2. Nội dung các giải pháp
3.2.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh rõ ràng, cụ thể đối với hoạt động CVTD
3.2.2.2. Cải tiến chính sách, quy trình tín dụng cụ thể, phù hợp với đối tượng khách hàng cá nhân và hộ gia đình
3.2.2.3. Thực hiện cho vay tiêu dùng gián tiếp
3.2.2.4. Hoàn thiện chính sách thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu về các yếu tố có liên quan đến cho vay tiêu dùng
3.2.2.5. Hoàn thiện và phát triển đa dạng các sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.2.2.6. Mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng
3.2.2.7. Tăng cường hoạt động Marketing
3.2.2.8. Nâng cao chất lượng, trình độ nguồn nhân lực
3.2.2.9. Không ngừng phát triển công nghệ ngân hàng
3.2.2.10. Tạo dựng hình ảnh ngân hàng văn minh lịch sự, tác phong giao tiếp đúng mực với khách hàng.
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan