[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam Chi nhánh Tây Hồ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam Chi nhánh Tây Hồ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.1.2. Đặc điểm nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.1.3. Vai trò của nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.1.4. Nội dung nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.2. Những rủi ro trong nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.2.1. Rủi ro đối với người thụ hưởng bảo lãnh
1.2.2. Rủi ro đối với bên được bảo lãnh
1.2.3. Rủi ro đối với ngân hàng bảo lãnh
1.3. Phát triển nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng
1.3.1. Khái niệm về phát triển nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ bảo lãnh của Ngân hàng thương mại
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động bảo lãnh ngân hàng
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY HỒ
2.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
2.1.2. Các nghiệp vụ chủ yếu của chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hồ giai đoạn 2011-2013
2.2. Thực trạng hoạt động phát triển bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
2.2.1. Những quy định chung
2.2.2. Các sản phẩm bảo lãnh
2.2.3. Một số kết quả của nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
2.2.4. Thực trạng công tác phát triển bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
2.3. Đánh giá thực trạng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
2.3.1. Những mặt tích cực
2.3.2. Những khó khăn và tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH TÂY HỒ
3.1. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – chi nhánh Tây Hồ
3.1.1. Mục tiêu tổng quát
3.1.2. Mục tiêu tăng trưởng chủ yếu từ năm 2010-2015
3.2. Định hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – chi nhánh Tây Hồ
3.3. Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – chi nhánh Tây Hồ
3.3.1. Đa dạng các loại hình bảo lãnh
3.3.2. Tăng cường và mở rộng hoạt động Marketing
3.3.3. Tuân thủ nghiêm quy trình nghiệp vụ bảo lãnh
3.3.4. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng và tổ chức bố trí cán bộ hợp lý
3.3.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện các món bảo lãnh
3.3.6. Chú trọng hoàn thiện công tác quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ bảo lãnh
3.4. Kiến nghị và đề xuất
3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền
3.4.2. Với ngân hàng nhà nước
3.4.3. Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan