[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Ba Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Ba Đình
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 : HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của nền kinh tế
1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn
1.1.2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn
1.1.2.3. Nghiệp vụ khác của ngân hàng thương mại
1.2. Vốn của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về vốn của ngân hàng thương mại
1.2.2. Cơ cấu vốn của ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Vốn chủ sở hữu
1.2.2.2. Vốn huy động
1.2.2.3. Vốn đi vay
1.2.2.4. Vốn khác
1.2.3. Vai trò của hoạt động huy động vốn trong ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Đối với toàn bộ nền kinh tế
1.2.3.2. Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.3. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.3.1. Phân loại căn cứ theo thời gian
1.3.2. Phân loại căn cứ theo đối tượng huy động
1.3.3. Phân loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn
1.3.4. Phân loại căn cứ theo loại tiền tệ
1.4. Các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động huy động vốn
1.4.1. Sự đa dạng của hình thức huy động vốn
1.4.2. Quy mô của nguồn vốn
1.4.3. Cơ cấu huy động vốn
1.4.4. Cơ cấu sử dụng vốn
1.4.5. Chi phí huy động vốn
1.4.6. Một số chỉ tiêu khác
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.5.1. Yếu tố khách quan
1.5.1.1. Pháp luật, chính sách nhà nước
1.5.1.2. Tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trong và ngoài nước
1.5.1.3. Tâm lý, thói quen của người gửi tiền
1.5.2. Yếu tố chủ quan
1.5.2.1. Chiến lược kinh doanh của ngành
1.5.2.2. Năng lực và trình độ của cán bộ ngân hàng
1.5.2.3. Uy tín của ngân hàng
1.5.2.4. Trình độ công nghệ ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH
2.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình
2.1.3. Đặc điểm môi trường hoạt động và khách hàng của Ngân hàng Công Thương Ba Đình
2.1.4. Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
2.2. Thực trạng huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình
2.2.1. Tình hình kinh tế xã hội tại địa phương
2.2.1.1. Thuận lợi
2.2.1.2. Khó khăn
2.2.2. Các cơ chế chính sách về hoạt động huy động vốn
2.2.2.1. Các văn bản chế độ về hoạt động huy động vốn đang lưu hành
2.2.2.2. Các sản phẩm huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình
2.2.3. Phân tích nguồn vốn huy động của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình
2.2.3.1. Phân tích nguồn vốn huy động theo cơ cấu huy động
2.2.3.2. Phân tích nguồn vốn huy động theo kỳ hạn
2.2.3.3. Phân tích nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế
2.2.3.4. Phân tích nguồn vốn huy động theo loại tiền tệ
2.2.3.5. Phân tích nguồn vốn huy động theo loại sản phẩm huy động
2.2.4. Đánh giá nguồn vốn huy động
2.2.4.1. Đánh giá theo chỉ tiêu về quy mô và tốc độ phát triển của nguồn vốn huy động.
2.2.4.2. Đánh giá theo chỉ tiêu phản ánh Chi phí huy động vốn
2.2.4.3. Đánh giá theo chỉ tiêu về tình hình sử dụng vốn
2.2.4.4. Đánh giá theo chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của vốn huy động
2.3. Đánh giá chung về tình hình huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình
2.3.1. Những thành quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình
3.1.1. Định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước
3.1.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng Công Thương
3.1.3. Định hướng Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình
3.1.3.1. Định hướng chung
3.1.3.2. Định hướng huy động vốn
3.2. Các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình
3.2.1. Xây dựng kế hoạch huy động vốn rõ ràng cho từng giai đoạn
3.2.2. Chăm sóc khách hàng và giao tiếp khuếch trương
3.2.3. Mở rộng mạng lưới giao dịch
3.2.4. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn
3.2.5. Đơn giản hoá các thủ tục trong hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng
3.2.6. Có chính sách lãi suất linh hoạt phù hợp với từng thời kỳ
3.2.7. Tăng cường marketing ngân hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh từng thời kỳ của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình.
3.2.8. Hiện đại hóa công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng
3.2.9. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên, đổi mới phong cách giao dịch.
3.2.9. Nâng cao chất lượng sử dụng vốn huy động
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan