[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa Chi nhánh 4

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa Chi nhánh 4
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tín dụng và vai trò của tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng
1.1.2.1 Phân loại theo thời hạn
1.1.2.2 Phân loại theo kỳ hạn nợ
1.1.2.3 Phân loại theo mục đích
1.1.2.4 Phân loại theo tài sản đảm bảo
1.1.2.5 Phân loại theo mức độ rủi ro
1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng
1.1.3.1 Vai trò của tín dụng đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng
1.1.3.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
1.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng
1.2.2 Đặc điểm của rủi ro tín dụng
1.2.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
1.2.3.1 Nguyên nhân khách quan
1.2.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng
1.2.3.3 Nguyên nhân rủi ro do bản thân ngân hàng.
1.2.3.4 Nguyên nhân từ các bảo đảm tín dụng
1.2.3 Tác động của rủi ro tín dụng
1.2.3.1 Đối với nền kinh tế
1.2.3.2 Đối với ngân hàng
1.2.4 Một số chỉ tiêu nhận biết và đo lường rủi ro tín dụng
1.2.4.1 Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn
1.2.4.2 Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu
1.2.4.3 Nợ có vấn đề
1.2.4.4 Điểm tín dụng của khách hàng
1.2.4.5 Mức độ tập trung tín dụng
1.3 Quản trị rủi ro tín dụng
1.3.1 Sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng
1.3.1.1 Đối với ngân hàng
1.3.1.2 Đối với khách hàng
1.3.1.3 Đối với nền kinh tế
1.3.2 Mục tiêu cuả công tác quản trị rủi ro tín dụng
1.3.3 Nhiệm vụ của công tác quản trị rủi ro tín dụng
1.3.4 Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng
1.3.5 Đo lường rủi ro tín dụng
1.3.5.1 Mô hình định tính về rủi ro tín dụng – Mô hình 6C
1.3.5.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng
1.3.6 Nguyên tắc của Basel về quản lý rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA CHI NHÁNH 4
2.1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chi nhánh 4
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chi nhánh 4 cung cấp
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng những năm gần đây
2.2 Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chi nhánh 4
2.2.1 Công tác huy động vốn
2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn
2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chi nhánh 4
2.3.1 Phân tích dư nợ tín dụng
2.3.2 Phân tích tình hình nợ xấu
2.4. Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chi nhánh 4
2.4.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng
2.4.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng
2.4.3 Nguyên nhân khác
2.5 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chi nhánh 4
2.5.1 Các biện pháp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chi nhánh 4 thực hiện để quản trị rủi ro tín dụng
2.5.2 Các kết quả đạt được trong công tác quản trị rủi ro tín dụng
2.5.3 Những tồn tại
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA CHI NHÁNH 4
3.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chi nhánh 4 trong những năm tới
3.2 Mục tiêu và giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chi nhánh 4
3.2.1 Mục tiêu
3.2.2 Một số giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chi nhánh 4
3.2.2.1 Xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng thích hợp
3.2.2.2 Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng
3.2.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng
3.2.2.4 Tăng cường kiểm tra giám sát tín dụng hiệu quả
3.2.2.5 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.2.6 Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay
3.2.2.7 Thực hiện tốt việc phân loại nợ và trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng
3.2.2.8 Đào tạo đội ngũ nhân viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
3.2.2.9 Tăng cường hiệu quả xử lý nợ có vấn đề
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với nhà nước
3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan