[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về lợi nhuận của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Cấu thành lợi nhuận của doanh nghiệp
1.1.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.2.2 Lợi nhuận khác
1.1.3 Tầm quan trọng của lợi nhuận
1.2 Xác định lợi nhuận của doanh nghiệp
1.2.1 Xác định lợi nhuận tuyệt đối
1.2.1.1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.1.2 Lợi nhuận khác
1.2.2 Xác định các chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận
1.2.2.1 Tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
1.2.2.2 Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.2.2.3 Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.1.1 Quy mô của doanh nghiệp
1.3.1.2 Chiều hướng phát triển ngành nghề của doanh nghiệp
1.3.1.3 Năng lực quản lý của doanh nghiệp
1.3.1.4 Tổ chức tiêu thụ hàng hóa trên thị trường
1.3.1.5 Chất lượng và giá bán sản phẩm
1.3.2 Nhân tố khách quan
1.3.2.1 Chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước
1.3.2.2 Môi trường tự nhiên - văn hóa – xã hội
1.3.2.3 Thị trường các yếu tố đầu ra, đầu vào
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPANTEX
2.1 Khái quát về Công ty Cố phần Dược trung ương Mediplantex
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
2.2 Thực trạng lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dược trung ương Medipantex
2.2.1 Tình hình Tài sản - Vốn
2.2.1.1 Một số chỉ tiêu tài chính căn bản của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Medipplantex
2.2.2 Thực trạng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex
2.2.2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận
2.2.3.1 Lợi nhuận tuyệt đối
2.2.3.2 Tỉ suất lợi nhuận
2.3 Đánh giá thực trạng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược trung ương Mediplantex
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
2.3.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
3.1 Định hướng phát triển
3.2 Giải pháp tăng lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dược trung ương Mediplantex
3.2.1 Nhóm giải pháp tăng doanh thu
3.2.1.1 Đầu tư đổi mới trang thiết bị.
3.2.1.2 Đổi mới và đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm tiêu thụ
3.2.1.3 Hoàn thiện và đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
3.2.1.4 Củng cố, tăng cường kênh phân phối
3.2.1.5 Đẩy mạnh chính sách giao tiếp và khuếch trương.
3.2.1.6 Xác định chính sách về giá cả và sản phẩm hợp lý.
3.2.2 Nhóm giải pháp giảm chi phí
3.2.2.1 Tìm nguồn nguyên vật liệu đầu vào giá thành hợp lý, đảm bảo chất lượng
3.2.2.2 Tiết kiệm chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung
3.2.3 Một số giải pháp khác
3.2.3.1 Phát triển nguồn nhân lực
3.2.3.2 Hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp
3.2.3.3 Mở rộng hình thức liên doanh liên kết
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước
3.3.1.1 Kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý kinh doanh Dược phẩm
3.3.1.2 Kiến nghị về xây dựng Nghị định về quản lý giá Dược phẩm
3.3.1.3 Kiến nghị khác với Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị với Tổng Công ty Dược Việt Nam
LỜI KẾT
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan