[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện chiến lược Marketing du lịch nhằm thu hút du khách Quốc tế đến Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện chiến lược Marketing du lịch nhằm thu hút du khách Quốc tế đến Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING DU LỊCH
1.1. Tổng quan về marketing
1.1.1. Khái niệm về marketing
1.1.2. Vai trò của marketing
1.2. Tổng quan về chiến lược marketing du lịch
1.2.1. Các khái niệm về du lịch
1.2.2. Khái niệm marketing du lịch
1.2.3. Chiến lược marketing du lịch
1.3. Kết luận
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING DU LỊCH TẠI VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu tổng quan về ngành du lịch Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức ngành du lịch Việt Nam
2.1.3. Đặc điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam
2.1.4. Phân tích cạnh tranh
2.1.5. Số liệu du khách quốc tế đến Việt Nam
2.1.6. Những đóng góp của du lịch quốc tế đến Việt Nam vào nền kinh tế
2.2. Thực trạng chiến lược marketing du lịch của Việt Nam hiện nay
2.2.1. Nghiên cứu thị trường
2.2.2. Định vị thị trường
2.2.3. Chính sách về sản phẩm du lịch
2.2.4. Chính sách giá
2.2.5. Các hoạt động xúc tiến
2.1.1. Chính sách về con người
2.2.6. Cơ sở hạ tầng
2.2.7. Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ
2.3. Nhận xét
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING DU LỊCH NHẰM THU HÚT DU KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM
3.1. Phân tích SWOT cho du lịch Việt Nam
3.1.1. Strengths - điểm mạnh
3.1.2. Weaknesses - điểm yếu
3.1.3. Opportunities - cơ hội
3.1.4. Threats - thách thức
3.1.5. Kết luận
3.2. Các giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing du lịch nhằm thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam
3.2.1. Giải pháp về nghiên cứu thị trường du lịch Việt Nam
3.2.2. Giải pháp về định vị cho du lịch Việt Nam
3.2.3. Giải pháp cho sản phẩm du lịch
3.2.4. Giải pháp về chính sách giá
3.2.5. Giải pháp cho các hoạt động xúc tiến
3.2.6. Giải pháp về con người
3.2.7. Các giải pháp cải thiện cơ sở hạ tầng
3.2.8. Các giải pháp nhằm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ
3.2.9. Kết luận
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan