[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực.
1.1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.1.1.2. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.2. MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.2.1. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.2.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.2.2.1. Đối với tổ chức:
1.2.2.2. Đối với người lao động:
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.3.1. Các nhân tố khách quan
1.3.2. Các nhân tố chủ quan
1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
1.4.1. Các phương pháp đào tạo và phát triển trong công việc
1.4.1.1. Phương pháp dạy kèm
1.4.1.2. Phương pháp các trò chơi kinh doanh
1.4.1.3. Phương pháp thực tập sinh
1.4.1.4. Phương pháp luân phiên công việc
1.4.1.5. Phương pháp giảng dạy theo chỉ dẫn
1.4.1.6. Đào tạo tại chỗ
1.4.1.7. Phương pháp đào tạo học nghề
1.4.1.8. Phương pháp đào tạo xa nơi làm việc.
1.4.2. Các phương pháp đào tạo ngoài công việc
1.4.2.1. Phương pháp sử dụng dụng cụ mô phỏng
1.4.2.2. Phương pháp hội thảo
1.4.2.3. Phương pháp giảng dạy nhờ máy tính hỗ trợ
1.4.2.4. Các bài thuyết trình trong lớp
1.4.2.5. Phương pháp bài tập tình huống
1.4.2.6. Phương pháp hội nghị
1.4.2.7. Phương pháp mô hình ứng xử
1.5. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.5.1. Xác định nhu cầu đào tạo.
1.5.1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo
1.5.1.2. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật
1.5.1.3. Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo công nhân kỹ thuật
1.5.1.4. Xác định nhu cầu phát triển năng lực cho các cán bộ quản lí
1.5.2. Xác định mục tiêu đào tạo
1.5.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo
1.5.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo.
1.5.5. Xác định chi phí đào tạo
1.5.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên
1.5.7. Thiết lập quy trình đánh giá
1.5.8. Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển
CHƯƠNG 2. NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN PHÁT
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN PHÁT
2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần tập đoàn Tân Phát.
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu
2.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban của công ty Cổ phần tập đoàn Tân Phát
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức.
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các năm 2011- 2013
2.1.5. Thực trạng nguồn nhân lực của công ty Cổ phần tập đoàn Tân Phát
2.1.5.2. Cơ cấu lao động phân theo giới tính
2.1.5.3. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn
2.1.5.5. Cơ cấu lao động phân theo tuổi
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN PHÁT
2.2.1. Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Cổ phần tập đoàn Tân Phát
2.2.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.1.2. Xác định mục tiêu đào tạo.
2.2.1.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo
2.2.1.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp
2.2.1.5. Xác định chi phí đào tạo
2.2.1.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên
2.2.1.7. Kết quả đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN PHÁT.
2.3.1. Các nhân tố khách quan
2.3.1.1. Xu hướng phát triển kinh tế - Xã hội
2.3.1.2. Sự thay đổi môi trường kinh doanh
2.3.1.3. Sự phát triển của khoa học công nghệ
2.3.1.4. Thị trường lao động
2.3.2. Các nhân tố chủ quan
2.3.2.1. Chiến lược nguồn nhân lực của công ty
2.3.2.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh
2.3.2.3. Nguyện vọng của cán bộ công nhân viên trong công ty
2.3.2.4. Nguồn chi phí
2.3.2.5. Bộ phận chuyên trách nguồn nhân lực
2.3.2.6. Quyết định của nhà quản trị
2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN PHÁT.
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN PHÁT
3.1. ĐỊNH HƯỚNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN PHÁT
3.1.1. Phương hướng phát triển sản xuất – kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2015- 2017.
3.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong giai đoạn 2015- 2017.
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN PHÁT
3.2.1. Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.2.1.1. Sử dụng phương pháp phân tích công việc.
3.2.1.2. Sử dụng phương pháp “mô hình năng lực”.
3.2.2. Xác định rõ mục tiêu đào tạo cho từng chương trình đào tạo.
3.2.3. Đa dạng hoá các hình thức và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực.
3.2.4. Hoàn thiện các chỉ tiêu, phương pháp đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
3.2.5. Xây dựng chính sách sử dụng cán bộ công nhân viên sau đào tạo.
3.2.6. Tạo động lực cho người được đào tạo và người làm công tác đào tạo.
3.2.7. Một số biện pháp khác:
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan