[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bạn Đồng Hành


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bạn Đồng Hành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1.1. Bán hàng hóa và các phương thức bán hàng hàng hóa
1.1.1.1. Bán hàng hóa
1.1.1.2. Các phương thức bán hàng hàng hóa
1.1.1.2.1. Bán buôn
1.1.1.2.2. Bán lẻ
1.1.2. Kết quả bán hàng và các yếu tố cấu thành liên quan đến xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ và vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
1.2.1. Chứng từ và hệ thống tài khoản kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.2. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho trong doanh nghiệp thương mại
1.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.3.1. Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.1.1. Bán buôn
1.2.3.1.2. Bán lẻ.
1.2.3.2. Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kì
1.2.3.3. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh và xác định kết quả bán hàng
1.2.3.3.1. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh
1.2.3.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.4. Tổ chức sổ kế toán trong bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.4.1. Hình thức Nhật kí Sổ cái
1.2.4.2. Hình thức Nhật kí chung
1.2.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.2.4.4. Hình thức Kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠN ĐỒNG HÀNH
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠN ĐỒNG HÀNH
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bạn Đồng Hành
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bạn Đồng Hành
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
2.1.2.3. Những thông tin cơ bản vể kế toán tại công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Bạn Đồng Hành
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠN ĐỒNG HÀNH
2.2.1. Kế toán bán hàng hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bạn Đồng Hành
2.2.1.1. Phương pháp tính giá hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bạn Đồng Hành
2.2.1.2. Kế toán chi tiết bán hàng hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bạn Đồng Hành
2.2.2. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bạn Đồng Hành
2.2. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠN ĐỒNG HÀNH
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠN ĐỒNG HÀNH
3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠN ĐỒNG HÀNH
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại
3.1.2.1. Hệ thống chứng từ và sổ kế toán
3.1.2.2. Các khoản trích theo lương
3.1.2.3. Cách tính lương cho nhân viên bán hàng
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẠN ĐỒNG HÀNH
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
3.2.2. Thay đổi trong cách trích lập KPCĐ
3.2.3. Áp dụng chế độ tiền lương hoa hồng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan