[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần sách thiết bị trường học Thái Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần sách thiết bị trường học Thái Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.2. Kế toán bán hàng trong trường hợp doanh nghiệp kế toán HTK theo phương pháp KKTX
1.2.2.1. Kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp
1.2.2.2. Kế toán bán hàng theo phương thức đại lý, ký gửi
1.2.2.3. Kế toán bán hàng theo phương thức trả góp
1.2.2.4. Một số phương thức bán hàng khác
1.2.3. Phương thức kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán (GVHB)
1.2.4.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán:
1.2.4.2. Kế toán chi phi thu mua hàng hóa
1.2.4.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.3. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Hình thức Nhật ký chung
1.4.2. Hình thức Nhật ký- Sổ cái
1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức Nhật ký - Chứng từ
1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP SÁCH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÁI BÌNH
2.1. Khái quát chung về Công ty CP Sách Thiết bị trường học Thái Bình
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại CP Sách Thiết bị trường học Thái Bình
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty CP Sách TBTH Thái Bình
2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp của công ty CP Sách TBTH Thái Bình
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp
2.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY SÁCH VÀ TBTH THÁI BÌNH
3.1. Nhận xét về công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Sách và TBTH Thái Bình
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.1.1. Thuận lợi
3.1.1.2. Khó khăn
3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Sách và TBTH Thái Bình.
3.1.2.1. Những ưu điểm
3.1.2.2. Những nhược điểm
3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Sách và TBTH Thái Bình
3.2.1. Hoàn thiện việc xác định giá vốn hàng bán
3.2.2. Lập dự phòng phải thu khó đòi
3.2.3. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3.2.4. Lập sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan