[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Long Hoàng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Long Hoàng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Vai trò của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.2. Các phương thức bán hàng
1.2.2.1. Bán buôn
1.2.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Xác định giá vốn hàng bán
1.2.3.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.2.3.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.2.3.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.2.3.4. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.3. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Xác định kết quả bán hàng
1.4. Các hình thức sổ kế toán
1.4.1. Hình thức nhật ký chung
1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái
1.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
1.4.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG HOÀNG
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH thương mại Long Hoàng
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán ở công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH thương mại Long Hoàng
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.1.1. Bán buôn
2.2.1.2. Bán lẻ
2.2.2 Trị giá vốn của hàng hóa xuất bán trong kỳ
2.2.3. Kế toán chi tiết
2.2.4. Kế toán tổng hợp bán hàng hóa
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Long Hoàng
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.1.1. Chi phí nhân viên
2.3.1.2. Chi phí khấu hao tài sản cố định
2.3.1.3. Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác
2.3.1.4. Chi phí vận chuyển
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG HOÀNG
3.1. Những nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Long Hoàng
3.1.1. Ưu điểm
3.1.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp
3.1.1.2. Về chứng từ sử dụng
3.1.1.3. Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.1.4. Hệ thống tài khoản sử dụng
3.1.1.5. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và phương pháp tính giá hàng xuất kho
3.1.1.6. Áp dụng tin học vào công tác kế toán
3.1.2. Nhược điểm
3.1.2.1. Chứng từ sử dụng chưa hợp lý
3.1.2.2. Phương pháp hạch toán
3.1.2.3. Không thực hiện chiết khấu, giảm giá, chấp nhận hàng bán bị trả lại
3.1.2.4. Chưa sử dụng tài khoản dự phòng phải thu khó đòi
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Long Hoàng
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Long Hoàng
3.2.2. Các yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Long Hoàng
3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Long Hoàng
3.2.3.1. Hoàn thiện chứng từ sử dụng
3.2.3.2. Hoàn thiện phương pháp hạch toán
3.2.3.3. Hoàn thiện công tác kế toán về thực hiện chiết khấu, giảm giá, chấp nhận hàng bán bị trả lại
3.2.3.4. Hoàn thiện về sử dụng tài khoản
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan