[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Phú Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Phú Đức
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm và vai trò bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò
1.1.2.1. Vai trò của quá trình bán hàng
1.1.2.2. Vai trò của việc xác định kết quả bán hàng
1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Vai trò
1.2.2. Nhiệm vụ
1.3. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.2. Phương thức bán lẻ
1.3.1.3. Phương thức gửi đại lý bán
1.3.1.4. Phương thức bán hàng trả góp trả chậm
1.3.2. Các phương thức thanh toán
1.3.2.1. Phương thức thanh toán trực tiếp
1.3.2.2. Phương thức thanh toán trả chậm
1.4. Tính giá vốn hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu
1.4.1. Giá vốn hàng bán
1.4.1.1. Trị giá mua thực tế
1.4.1.2. Chi phí thu mua
1.4.2. Doanh thu và thời điểm ghi nhận doanh thu
1.4.2.1. Doanh thu bán hàng
1.4.2.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng
1.4.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.4.2.4. Doanh thu thuần
1.4.3. Lợi nhuận gộp và kết quả bán hàng
1.5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Kế toán bán hàng
1.5.1.1. Chứng từ sử dụng
1.5.1.2. Tài khoản sử dụng
1.5.1.3. Phương pháp kế toán
1.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.2.1. . Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.2.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động bán hàng
1.6. Hình thức sổ kế toán
1.6.1. Hình thức nhật ký chung
1.6.2. Hình thức kế toán trên máy tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM PHÚ ĐỨC
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH TM Phú Đức
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.2. Đặc điểm ngành nghề
2.2.1. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty
2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.2.2.1. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
2.3. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM Phú Đức
2.3.1. Kế toán bán hàng
2.3.1.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.3.1.2. Kế toán bán hàng
2.3.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty
2.3.1.4. Kế toán giá vốn hàng bán
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
2.3.2.1. Chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỨC
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Thương mại Phú Đức
3.1.1. Đánh giá chung
3.1.1.1. Những kết quả đạt được
3.1.1.2. Những tồn tại.
3.1.2. Đánh giá về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.1.2.1. Những ưu điểm
3.1.2.2. Nhược điểm
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Phú Đức
3.2.1. Cơ sở lý luận của những giải pháp
3.2.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Phú Đức
3.2.2.1. Về việc lập các khoản dự phòng
3.2.2.2. Về các loại sổ của công ty
3.2.2.3. Về tính đúng kỳ của chi phí
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan