[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí Xuất khẩu

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí Xuất khẩu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái niệm chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất kinh doanh
1.1.2. Giá thành sản phẩm
1.1.3. Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí SX và tính giá thành SP
1.2. Lý luận chung về kế toán chi phí SX tại doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Đối tượng kế toán chi phí SX
1.2.2. Phương pháp kế toán CPSX
1.3. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp trong doanh nghiệp sản xuất
1.3.1. Kiểm kê đánh giá SPDD cuối kỳ
1.3.2. Tính giá thành sản phẩm
1.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hình thức sổ kế toán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu
2.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất
2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí
2.3. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí Xuất khẩu
2.3.1. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.3.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.3.3. Tình giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP DCCKXK
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP DCCKXK
3.2.1. Thay đổi phương pháp tính giá nguyên vật liệu trong kế toán CPNVLTT
3.2.2. Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp
3.2.3. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung
3.2.4. Hoàn thiện tính giá thành sản phẩm
3.2.5. Ứng dụng của công nghệ thông tin vào công tác kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan