[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của nguyên vật liệu trong doanh ngiệp
1.1.1. Khái niệm nguyên vật liệu
1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu
1.1.3. Đặc điểm của nguyên vật liệu
1.1.4. Vai trò và ý nghĩa của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
1.1.5. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu
1.1.5.1. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
1.1.5.2. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu
1.2. Đánh giá nguyên vật liệu
1.2.1. Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho
1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho
1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.3.1. Chứng từ kế toán
1.3.2. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.3.2.1. Phương pháp thẻ song song
1.3.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
1.3.2.3. Phương pháp sổ số dư
1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.4.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.1.1. Tài khoản sử dụng
1.4.1.2. Phương pháp kế toán
1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4.2.1. Tài khoản sử dụng
1.4.2.2. Phương pháp kế toán
1.5. Hệ thống sổ sách kế toán được sử dụng trong công tác kế toán nguyên vật liệu
1.5.1. Hình thức Nhật ký chung
1.5.2. Hình thức Nhật ký – Sổ Cái
1.5.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.5.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ QUẢNG NINH
2.1. Khái quát chung về Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh
2.1.2.1. Chức năng của Công ty
2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty
2.1.2.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phó Giám đốc
2.1.3.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty
2.1.3.4. Chức năng, nhiệm vụ các phân xưởng, bộ phận khác trong Công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh
2.2.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh
2.2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu
2.2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu
2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu tại Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh
2.2.2.1. Đối với nguyên vật liệu nhập kho
2.2.2.2. Đối với nguyên vật liệu xuất kho
2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh
2.3.1. Đối với nguyên vật liệu nhập kho
2.3.2. Đối với nguyên vật liệu xuất kho
2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ QUẢNG NINH
3.1. Ưu, nhược điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh
3.2.1. Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu
3.2.2. Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan