[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đầu tư và ứng dụng công nghệ Bình Minh - Bùi Phương Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đầu tư và ứng dụng công nghệ Bình Minh - Bùi Phương Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu
1.1.2. Yêu cầu trong công tác quản lý sử dụng nguyên vật liệu
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.2.2. Tính giá nguyên vật liệu
1.2.2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho
1.2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho
1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.3.2. Thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu
1.3.3. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.4.1. Phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.1.1. Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.1.2. Tài khoản sử dụng
1.4.1.3. Phương pháp kế toán
1.4.2. Phương pháp kiểm kê định kì
1.4.2.1. Đặc điểm của phương pháp kiểm kê định kì
1.4.2.2. Tài khoản sử dụng
1.4.2.3. Trình tự kế toán
1.5. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp kế toán
1.6. Hệ th ng sổ kế toán s dụng trong kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.6.1. Hình thức sổ Nhật kí chung – Sổ cái
1.6.2. Hình thức sổ Nhật kí chung
1.6.3. Hình thức sổ Chứng từ ghi sổ
1.6.4. Hình thức sổ Nhật kí chứng từ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BÌNH MINH
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH đầu tư và ứng dụng công nghệ Bình Minh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH đầu tư và ứng dụng công nghệ Bình Minh
2.2.1. Đặc điểm và tình hình nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.1.1. Đặc điểm và công tác quản lý NVL
2.2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu
2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu
2.2.2.1. Tính giá vật liệu nhập kho
2.2.2.2. Tính giá vật liệu xuất kho
2.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.3.1. Kế toán chi tiết nghiệp vụ nhập kho nguyên vật liệu
2.2.3.2. Kế toán chi tiết nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu
2.2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty
2.2.4.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu
2.2.4.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BÌNH MINH
3.1. Một s ý kiến đánh giá về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH đầu tư và ứng dụng công nghệ Bình Minh
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH đầu tư và ứng dụng công nghệ Bình Minh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan