[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Tiến Bảo

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Tiến Bảo
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.2 Vai trò của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.2 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.3 Phân loại nguyên vật liệu
1.4 Tính giá nguyên vật liệu
1.4.1 Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho
1.4.2 Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho
1.5 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.5.1 Chứng từ kế toán
1.5.2 Thủ tục nhập - xuất kho nguyên vật liệu
1.5.2.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
1.5.2.2 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
1.5.3 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song
1.6 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.6.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.6.1.1 Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên
1.6.1.2 Tài khoản sử dụng
1.6.1.3 Phương pháp kế toán
1.6.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.6.2.1 Đặc điểm của phương pháp kiểm kê định kỳ
1.6.2.2 Tài khoản sử dụng
1.7 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
1.7.1 Đặc điểm
1.7.2 Tài khoản sử dụng
1.7.3 Phương pháp kế toán
1.8 Các hình thức tổ chức sổ kế toán nguyên vật liệu
1.8.1 Hình thức nhật ký - sổ cái
1.8.2 Hình thức nhật ký chung
1.8.3 Hình thức chứng từ ghi sổ
1.8.4 Hình thức nhật ký - chứng từ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TIẾN BẢO
2.1 Tổng quan về công ty TNHH chế biến thực phẩm Tiến Bảo
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH chế biến thực phẩm Tiến Bảo
2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.2 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH chế biến thực phẩm Tiến Bảo
2.2.1 Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại công ty
2.2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty
2.2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu tại công ty
2.2.2 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty
2.2.3 Tính giá nguyên vật liệu tại công ty
2.2.3.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho
2.2.3.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho
2.2.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.4.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu
2.2.4.2 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu
2.2.4.3 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
2.2.5 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
2.2.5.1 Tài khoản sử dụng.
2.2.5.2 Kế toán nhiệp vụ nhập nguyên vật liệu
2.2.6 Công tác kiểm kê đánh giá nguyên vật liệu
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TIẾN BẢO
3.1 Đánh giá về công tác nguyên vật liệu tại công ty
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Tồn tại
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan