[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty Cổ phần Thương mại XNK Tân Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty Cổ phần Thương mại XNK Tân Đức
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ
1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
1.1.1. Khái niệm chi phí
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm
1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
1.4.1. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.1.1. Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.4.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
1.4.1.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung
1.4.1.4. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất
1.4.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
1.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo các hình thức sổ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK TÂN ĐỨC
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Thương Mại XNK Tân Đức
2.2. Đặc điểm hoạt động tổ chức kinh doanh của Công ty CP Thương Mại XNK Tân Đức
2.2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà hàng
2.2.2. Sản phẩm và nguồn lực trong nhà hàng
2.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý của Công ty CP Thương Mại XNK Tân Đức
2.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.3.3. Đặc điểm, chính sách kế toán tại Công ty
2.4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty CP Thương Mại XNK Tân Đức
2.5. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty CP Thương Mại XNK Tân Đức
2.5.1. Tài khoản sử dụng
2.5.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.5.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.5.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung
2.5.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
2.5.6. Kế toán tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK TÂN ĐỨC
3.1. Đánh giá khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Thương Mại XNK Tân Đức
3.2. Những ưu điểm, tồn tại của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty CP Thương Mại XNK Tân Đức
3.2.1. Ưu điểm
3.2.2. Tồn tại
3.3. Biện pháp khắc phục nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng dịch vụ
3.3.1. Biện pháp nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.3.2. Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan