[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp phụ kiện thuộc Công ty Cổ phần điện chiếu sáng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp phụ kiện thuộc Công ty Cổ phần điện chiếu sáng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.2.1. Khái niệm giá thành
1.1.2.2. Phân loại giá thành
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.2. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất.
1.2.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.2.4. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất
1.2.4.1. Đối tượng tính giá thành
1.2.4.2. Kỳ tính giá thành
1.2.4.3. Phương pháp tính giá thành
1.2.4.4. Một số phương pháp tính giá thành phổ biến hiện nay
1.3. Các hình thức và phương pháp ghi sổ kế toán vận dụng trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3.1 Hình thức sổ Nhật ký chung
1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký – sổ cái
1.3.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
1.3.5 Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP PHỤ KIỆN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG
2.1. Vài nét về Xí nghiệp Phụ Kiện
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp Phụ Kiện
2.1.2. Đặc điểm hoạt động và tổ chức sản xuất tại Xí nghiệp Phụ Kiện
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Xí nghiệp Phụ Kiện
2.1.4. Đặc điểm tổ chức Kế toán tại Xí nghiệp Phụ Kiện
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp Phụ Kiện
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Thực trạng công tác kế toán kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang tại Xí nghiệp Phụ Kiện
2.4. Thực trạng công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Phụ Kiện
2.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.4.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Phụ kiện
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP PHỤ KIỆN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG
3.1. Đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Phụ Kiện
3.1.1 Nhận xét chung
3.1.2. Những ưu điểm về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Phụ Kiện
3.1.3. Những điểm cần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Phụ Kiện
3.2. Phương hướng và nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3.2.1. Ý nghĩa và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
3.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Phụ kiện
3.3.1. Giải pháp về hình thức sổ kế toán
3.3.2. Giải pháp về hệ thống chứng từ sổ sách
3.3.3. Giải pháp về chi phí sản xuất
3.3.4. Giải pháp về hạch toán giá trị vật liệu dùng không hết nhập lại kho
3.4. Một số kiến nghị với Công ty cổ phần Điện chiếu sáng và Xí nghiệp Phụ kiện
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan