[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Quản lý Dự án Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Quản lý Dự án Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong xây lắp
1.1.2 Ý nghĩa công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
1.2 Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1 Chi phí sản xuất
1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.1.3 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.1.4 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.1.5 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.3.1.6 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.3.1.7 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn
1.3.2 Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ
1.3.2.1 Tổng hợp chi phí sản xuất
1.3.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.3.2.3 Kế toán thiệt hại trong doanh nghiệp xây lắp
1.3.3 Tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.3.1 Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.4 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo các hình thức sổ kế toán
1.4.1 Hình thức “Nhật ký – Sổ cái”
1.4.2 Hình thức “Chứng từ ghi sổ”
1.4.3 Hình thức “Nhật ký chung”
1.4.4. Hình thức “Nhật ký chứng từ”
1.4.5 Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN HÀ NỘI
2.1 Khái quát chung về Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn quản lý dự án Hà Nội
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.2.1 Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ
2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn quản lý dự án Hà Nội
2.2.1 Đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CPĐTXD và TVQLDA Hà Nội
2.2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CPĐTXD và TVQLDA Hà Nội
2.2.1.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty
2.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất trong công ty
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.3 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
2.2.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất
2.2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.2.3.3 Tính giá thành sản phẩm xây lắp
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN HÀ NỘI
3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.2 Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn quản lý dự án Hà Nội
3.2.1 Những ưu điểm
3.2.2 Những nhược điểm
3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn quản lý dự án Hà Nội
3.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3.3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan