[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sông Đà 2

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sông Đà 2
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1.1. Khái quát về chi phí sản xuất xây lắp
1.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất xây lắp
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp
1.1.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.4. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1.5. Nhiệm vụ kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
1.1.6. Trình tự kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp
1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp
1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.2.1.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.1.4. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.1.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.2.1.6. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.2. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ
1.2.2.1. Tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.2.2. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ
1.2.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.4.1. Kế toán tại đơn vị giao khoán
1.2.4.2. Kế toán tại đơn vị nhận khoán
1.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.3.1. Hình thức sổ kế toán “Nhật ký – Sổ cái”
1.3.2. Hình thức sổ kế toán “Nhật ký chung”
1.3.3. Hình thức sổ kế toán “Chứng từ ghi sổ”
1.3.4. Hình thức sổ kế toán “Nhật ký – Chứng từ”
1.3.5. Hình thức sổ kế toán “Kế toán trên máy vi tính”
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 2
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Sông Đà 2
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán
2.1.4. Đặc điểm của công trình sản xuất thi công xây lắp của Công ty
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại Công ty CP Sông Đà 2
2.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3.1. Công nhân biên chế
2.2.3.2. Công nhân thuê ngoài
2.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.5.1. Chi phí nhân viên quản lý
2.2.5.2. Chi phí dụng cụ sản xuất
2.2.5.3. Chi phí khấu hao TSCĐ
2.2.5.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
2.2.6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.6.1. Tính giá sản phẩm dở dang
2.2.6.2. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CTCP SÔNG ĐÀ 2
2.3.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành
2.3.2. Quy trình tính giá thành
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan