[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà Hà Nội Chi nhánh số 18

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà Hà Nội Chi nhánh số 18
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁNTẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTRONG DOANHNGHIỆP XÂY LẮP
1.1. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.
1.1.1. Khái quát về chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo mục đích công dụng của chi phí.
1.1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí.
1.1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào đối tượng chịu chi phí.
1.1.1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lượng hoạt động (khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ sản xuất trong kì).
1.1.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
1.1.2.2.1. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành.
1.1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp theo phạm vi phát sinh chi phí.
1.2. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.
1.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp.
1.2.1.2. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.2.1.5. Chi phí sản xuất chung.
1.2.1.6. Kế toán ứng vốn cho đội thi công.
1.2.1.6.1. Kế toán tại đơn vị giao khoán.
1.2.1.6.2. Kế toán tại đơn vị nhận khoán.
1.2.1.7. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất.
1.2.1.8. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.2.2.2. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kì.
1.2.2.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.2.2.3.1. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn.
1.2.2.3.2. Tính giá thành theo đơn đặt hàng.
1.2.2.3.3. Tính giá thành theo giá thành định mức
1.3. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.3.1. Hình thức sổ kế toán “Nhật kí – sổ cái”
1.3.2. Hình thức sổ kế toán “Nhật kí chung”
1.3.3. Hình thức sổ kế toán “Nhật kí- chứng từ”.
1.3.4. Hình thức sổ kế toán “Chứng từ ghi sổ”.
1.3.5. Hình thức sổ kế toán “Kế toán trên máy vi tính”.
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍSẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI - CHI NHÁNH SỐ 18
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI – CHI NHÁNH SỐ 18
2.1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà Hà Nội - chi nhánh số 18
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty
2.1.2. Đặc điểm công tác kế toán của công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà Hà Nội - chi nhánh số 18
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA TỔNG CÔNG TY TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI – CHI NHÁNH SỐ 18.
2.2.1. Thông tin chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà Hà Nội - chi nhánh số 18
2.2.2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại tổng công ty tu tạo và phát triển nhà Hà Nội – chi nhánh số 18
2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí.
2.2.2.1.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2.2.2.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp.
2.1.4.3. Tổng hợp chi phí sản xuất.
2.1.4.4.Đánh giá sản phẩm dở dang
CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TYTU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty tu tạo và phát triển nhà Hà Nội - chi nhánh số 18.
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tu tạo và phát triển nhà Hà Nội - chi nhánh số 18
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan